Kam se v Brdech smí a kam ne

Už i na nás se obrátila řada zájemců o Brdy s dotazem, kam se v Brdech smí a kam ne. Rádi bychom Vás tímto článkem trochu instruovali, i když je třeba dopředu sdělit, že stoprocentní pravdu nevíme ani my. Pro turisty jsou v tuto chvíli nejzajímavější ty části CHKO, které byly do konce roku 2015 vojenským újezdem a kam nemohli. Internet je plný zpráv o otevření či částečném otevření Brd, ale informace o konkrétních místech aby člověk pohledal.
5. ledna 2016 vydala správa CHKO Brdy tiskovou zprávu Základní informace o zrušeném území Vojenského újezdu Brdy od 1.1. 2016. V ní mimo jiné stojí, že na území CHKO Brdy bylo zřízeno Posádkové cvičiště Jince (podél komunikace Obecnice – Valdek směrem k Jincům). Toto území vč. dalších uzavřených vojenských areálů bude označeno informační cedulí s upozorněním na trvalý zákaz vstupu. Území, kde nebyla dosud provedena pyrotechnická očista nebo bude uzavřeno z jiného důvodu, bude označeno cedulí se zákazem vstupu. Území je současně objektem důležitým pro obranu státu a chráněnou oblastí přirozené akumulace vod. Režim na vodních nádržích a dalších vodních zdrojích zůstává nezměněn, platí tedy zákaz vstupu do 1. stupně ochranného pásma vodních zdrojů.

Správa CHKO zároveň vypichuje následující:

Na celém území chráněné krajinné oblasti je možné pouze s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody (AOPK ČR Správa CHKO Brdy):

a) upravovat koryta vodních toků, zejména vytvářet nové příčné překážky, stupně a prahy, nebo přemisťovat sediment,

b) odbahňovat rybníky a další vodní nádrže a ukládat vytěžené sedimenty,

c) provádět leteckou aplikaci biocidů a hnojiv a letecké vápnění,

d) odstraňovat litorální porosty a plovoucí nebo ponořenou vegetaci rybníků a dalších vodních nádrží,

e) vyhlašovat nový rybářský revír na vodních tocích a vodních nádržích,

f) provádět terénní zásahy za účelem sběru paleontologických nálezů a minerálů,

g) vymezovat pěší, cyklistické, jezdecké, běžecké a jiné obdobné tratě, trasy a stezky,

h) pořádat a organizovat akce s účastí větší než 100 účastníků mimo zastavěné území obce, vyjma činností konaných v přímé souvislosti se zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu, zejména z důvodu výcviku nebo cvičení ozbrojených sil anebo bezpečnostních sborů,

i) provádět značení horolezeckých terénů a údržbu horolezeckých zařízení včetně trvalých jisticích prostředků, nebo

j) provádět horolezeckou činnost mimo horolezecké terény označené v souladu s písmenem i).

zdroj: CHKO Brdy

zdroj: CHKO Brdy

Zpráva je zároveň doplněna mapkou, která vymezuje prostory, kde dosud probíhá pyrotechnická asanace (světle modrá), kde byly střelnice (tmavě modrá), kde dopadové plochy (fialová), případně kde bude armáda působit nadále (zelená). Jaký režim pohybu ale na modrých a fialových plochách je v platnosti, se nám z webu CHKO Brdy nepodařilo zjistit.

My jsme od Nového roku (editováno 8. 9. 2016) navštívili dříve nepřístupné části CHKO Brdy mnohokrát a můžeme vás informovat asi takto: Do v mapce nepodbarvených částí je volný vstup. Okraj světle modré centrální oblasti je osazen cedulemi zakazujícími vstup. Turisty se to však hemží i za nimi. Vstup do vojenských areálů (v mapce zeleně) je samozřejmě zakázán zcela. Režim pohybu na bývalých cílových (fialových) plochách a střelnicích (tmavě modrá) nám zcela jasný není. Tam, kam jme zavítali, je jejich okraj osazen cedulemi s nápisy typu “BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO, ZÁKAZ VSTUPU, OHROŽENÍ ŽIVOTA, VSTUP POUZE PO VYZNAČENÝCH STEZKÁCH”. Cesty na Toku i Houpáku tedy brázdí kroky turistů taktéž. Mimo ně se rozhodně nesmí. Správný postup je tedy řídit se pokyny na cedulích.

Ať tak či tak, při pohybu bývalým vojenským újezdem dbejte značení a mějte na paměti, že se vyskytujete v prostorech, za jejichž krásu vděčíme jen velmi sporadickým lidským návštěvám v posledních desetiletích. Mají-li Brdy zůstat krásné i nadále, je třeba se chovat tak, abychom po naší návštěvě zanechali co nejméně stop.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *