Ochrana osobních údajů

Prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme subjekty údajů, k jejichž osobním údajům máme přístup, o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany jejich soukromí.

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Mgr. Pavel Žižka, IČ 04448502, se sídlem Šiškova 691, 338 43 Mirošov (dále jen: „správce“).

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Přístup k informacím dostupným na webu PoznejBrdy.cz (dále jen: „web“) nebo jejím prostřednictvím je obvykle možný, aniž by bylo nutné poskytnout osobní údaje.

Provozovatel webu shromažďuje osobní údaje výhradně jen v rozsahu nutném pro splnění přesného účelu stanoveného osobou odpovědnou za zpracování příslušné on-line služby. Údaje nebudou opětovně použity k jinému, neslučitelnému účelu.

Provozovatel webu nikomu nepředává vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu a přijal přiměřená bezpečnostní opatření k tomu, aby tyto údaje nebyly třetí osobou zneužity.

Údaje mohou být uchovávány pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelů, ke kterým byly shromážděny. Po uplynutí této lhůty mohou být tyto údaje uchovávány pouze k historickým, statistickým nebo vědeckým účelům. Maximálně však po dobu 10 let.

Zasláním objednávky ke zveřejnění inzerce na webu dáváte souhlas ke zpracování, shromažďování a uchovávání osobních údajů (jméno, příjmení, firma, identifikační údaje, adresa a telefonní číslo za účelem realizace zakázky a pro zasílání oznámení týkající se obchodního případu.

Každý subjekt údajů má právo na přístup ke svým údajům a na jejich opravu. Subjekt údajů může také za určitých podmínek požádat o blokování zpracovávaných údajů, jakož i o výmaz těch, které byly podle jeho názoru zpracovány protiprávně. A pokud k tomu má závažné důvody, může zpracování svých osobních údajů odmítnout.

K vymáhání vašich práv nebo získání dalších informací se můžete obrátit přímo na osobu odpovědnou za zpracování údajů.

Pokud se domníváte, že v důsledku zpracování osobních údajů došlo k porušení vašich práv, můžete předložit stížnost správci. Proti jeho rozhodnutí lze podat žalobu k příslušnému soudu. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Web někdy uvádí odkazy na jiné internetové stránky. Jelikož nevykonává nad těmito stránkami dohled, doporučujeme vám, abyste se seznámili s jejich vlastní politikou ochrany soukromí.

Web používá cookies.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.