¨

Turistická oblast Brdy a Podbrdsko vyhlašuje poptávkové řízení na Koncepci rozvoje cestovního ruchu Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko

Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s. IČO: 7384840 vyhlašuje v souladu s § 27, § 31 a za užití zásad § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění poptávkové řízení na Koncepci rozvoje cestovního ruchu Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko.

Cíl projektu:

Tvorba strategického materiálu pro rozvoj turistického potenciálu destinace prostřednictvím marketingu

 

Výstupem projektu bude:

 1. Strategický dokument v rozsahu cca. 80 stran (+ případné přílohy) v tištěné a elektronické podobě (PDF)
 2. Prezentace závěrů projektu v sídle klienta pro pracovní skupinu nebo určené zástupce destinace

 

Součásti finálního strategického materiálu bude:

 1. Analytická část – analýza nabídky a poptávky, analýza konkurence a profily významných konkurenčních lokalit, analýza a závěry sekundární analýzy dat včetně segmentace poptávky, analýza a závěry hloubkových expertních rozhovorů, analýza současných celosvětových trendů v cestovním ruchu a výhled do budoucnosti, SWOT analýza
 2. Strategická část – návrh marketingové strategie, marketingový mix, samostatná číst věnovaná on-line marketingu včetně doporučení vhodných marketingových nástrojů, návrh turistických produktů

 

Postup zpracování:

Zpracovatel provede bez zbytečných odkladů analytické práce včetně analýzy hloubkových rozhovorů a odevzdá návrh analytické části nejpozději do 5 týdnů od objednávky. Zpracovatel bude konzultovat s určeným zástupcem destinace obsah a závěry analytické části ještě před jejím finálním zpracováním. Po konzultaci vypracuje zpracovatel strategickou část a to nejpozději do tří týdnů od odsouhlasení analytické části. Zpracovatel bude konzultovat a prezentovat návrh strategické části a odevzdá finální dokument zahrnující analytickou i strategickou část.

Po odevzdání a odsouhlasení dokumentu zadavatelem provede zpracovatel v sídle zadavatele prezentaci závěrů projektu se zaměřením na její využití v projektech.

 

Podrobný popis zaměření analytické části dokumentu:

 1. Analýza dostupných tištěných materiálů (zejména propagační materiály) o turistické nabídce regionu Brdy a Podbrdsko
 2. Terénní analýza nabídky a zmapování hlavních turistických atraktivit – situační průzkum v předem vytipovaných lokalitách (lokality budou vybrané předem ve spolupráci se zástupcem destinace); výstupem bude přehled hlavních turistických atraktivit a jejich systematizace podle oblastí
 3. Sekundární analýza dat agentury CzechTourism (data z kontinuálního šetření poptávky v turistických regionech ČR); součástí bude sociodemografická segmentace návštěvníků
 4. Analýza dostupných strategických dokumentů Středočeského kraje a významných sídel regionu v oblastech, které jsou stěžejní pro rozvoj turismu v regionu
 5. Hloubkové expertní rozhovory – 10-12 rozhovorů s vybranými experty v regionu; výběr expertů proběhne ve spolupráci se zástupcem destinace
 6. Podrobná analýza on-line marketingových kanálů, které aktuálně využívají členské subjekty destinační organizace
 7. Analýza možností on-line marketingu pro potřeby destinace; důraz bude kladen na efektivitu a přínosy jednotlivých marketingových kanálů; analýza zahrne také možnosti, které nabízí partnerské subjekty (např. CzechTourism)
 8. Analýza konkurence – geograficky, produktově, marketingově; zpracovatel poukáže také na možné synergie
 9. Analýza a definice poptávky, zejména stávajících a perspektivních poptávkových segmentů a to zejména s ohledem na nabídku a trendy v oboru cestovního ruchu
 10. SWOT analýza

 

Analýza bude zasazená do geografického prostoru regionu Brdy a Podbrdsko s přihlédnutím k přesahu do okolních a partnerských regionů.

 

Detailní informace pro zpracování strategické části dokumentu:

 1. Marketingový mix (zahrne off-line i on-line kanály)
 2. Výběr cílových skupin, které mají největší hodnotu a přínosy pro ekonomický rozvoj destinace; výběr bude provedený ze skupiny segmentů navržených pro komunikaci v marketingovém mixu a bude se jednat o prémiové segmenty z pohledu rozvoje destinace
 3. Samostatná část s návrhem on-line marketingu (dílčí strategie); zahrne též obsahovou strategii a marketingové persony pro web a sociální sítě
 4. Návrh minimálně čtyř turistických produktů – produkty budou navrženy tak, aby vystihovaly v dílčích ohledech charakter destinace, odrážely poptávkové trendy a bylo možné je okamžitě implementovat do nabídky destinace
 5. Přehled potenciálních projektů pro zlepšení nabídky destinace (vychází z hloubkových rozhovorů a analýzy trendů v cestovním ruchu při zvážení charakteru destinace)
 6. Akční plán na léta 2020 – 2021

 

Způsob zpracování nabídky:

 1. Stručný popis nabídky a způsobu zpracování strategického dokumentu
 2. Kvalifikace uchazeče čestným prohlášením a seznamem realizovaných zakázek za poslední 4 roky obdobného charakteru
 3. Celková cena uvedená bez DPH a s DPH (případně konečná cena, pokud uchazeč není plátce DPH)
 4. Čestné prohlášení o bezdlužnosti týkající se orgánů státní správy (ČSSZ, zdravotní pojišťovna a finanční úřad)
 5. Firemní údaje pro účely zpracování objednávky

 

Uchazeč zašle nabídku v zalepené obálce s uvedením “Nabídka: Marketingová strategie” nejpozději do XX. XX. 2019 na adresu XXXXXX. S vybraným uchazečem bude sepsána smlouva o dílo.

 

Profesní způsobilost uchazeče

Zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti, tzn., že požadavky splňuje uchazeč, který předloží:

 • výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky;
 • doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky – zejména Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. Uchazeč jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží výpis z živnostenského rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., v aktuálním znění), nebo živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění zakázky.

 

 

Kvalifikační požadavky na uchazeče:

 1. Uchazeč má zkušenosti se zpracováním strategických dokumentů a to zejména v oblasti cestovního ruchu. Uchazeč nebo člen projektového týmu musí mít zkušenosti z pozice projektového manažera na tvorbě marketingové strategie cestovního ruchu alespoň jedné turistické destinace minimálně o rozloze a významu řešeného regionu Brdy a Podbrdsko.
 2. Uchazeč nebo člen projektového týmu má prokazatelné schopnosti a zkušenosti se zpracováním marketingových průzkumů a statistické analýzy dat. Uchazeč nebo člen projektového týmu disponuje vzděláním ekonomického nebo sociologického nebo jiného směru, které jej kvalifikují pro samostatné provádění marketingových výzkumů. Uchazeč nebo člen projektového týmu musí mít prokazatelné zkušenosti s marketingovým výzkumem v cestovním ruchu a související analýzou dat, což doloží uvedením alespoň jednoho takového realizovaného projektu a jeho popisem.
 3. Uchazeč nebo člen projektového týmu má zkušenosti a podílel se jako projektový manažer a manažer kampaně na alespoň jedné marketingové kampani pro destinaci v cestovním ruchu. Součástí takové kampaně byl návrh marketingové on-line strategie.

 

 

Způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle celkové výhodnosti vypočtené na základě následujících kritérií a jejich váhy.

 

Dílčí hodnotící kritérium Váha kritéria v celkovém hodnocení
Nabídková cena uchazeče 60%
Zkušenosti a kvalifikace uchazeče 40%

 

Dílčí kritérium č. 1: Nabídková cena – dílčí váha 60 %

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“.

Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH.

Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, které bude v tomto dílčím hodnotícím kritériu přiřazeno 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Počet takto udělených bodů bude následně vynásoben vahou dílčího hodnotícího kritéria.

 1. Cena s váhou 60%

 

(100x nejnižší nabídková cena/hodnocená nabídková cena) x 0,60 = výsledné hodnocení

Dílčí kritérium č. 2: Zkušenosti a kvalifikace uchazeče – dílčí váha 40 %

Účastník v nabídce předloží seznam referenčních zakázek obdobného charakteru. Uvedené referenční zakázky musí být plněny (dokončeny) v posledních 6 letech přede dnem podáním nabídky. Musí být popsán rozsah, cena, velikost území. Současně předloží zkušenosti a vzdělání podle bodu Kvalifikační předpoklady písm. a),b),c) a to přehledným strukturovaným způsobem.

Účastník může předložit celkem maximálně 5 zakázek. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejvyšším počtem na seznamu uvedených referenčních zakázek, které současně nejlépe odpovídají zadání a kvalifikační předpoklady uchazeče, které také nejlépe odpovídají zadání. Nejlépe hodnocené nabídce bude v tomto dílčím hodnotícím kritériu přiřazeno 100 bodů. Každá hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Počet takto udělených bodů bude následně vynásoben vahou dílčího hodnotícího kritéria.

 

Předpokládaná cena nabídky činí 150 tisíc Kč bez DPH.

 

Podání nabídky

Uchazeč zašle nabídku zpracovanou v souladu s kapitolu Způsob zpracování nabídky

v zalepené obálce na adresu Město Řevnice, nám. Kr. Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice s označením „Poptávkové řízení strategie“ nejpozději do pondělí 8. dubna 2019 do 10:00 hod. Kontaktní osoba: Mojmír Mikula, 702 041 425, ts@revnice.cz .

Jeden komentář

 1. Karel Urban napsal:

  No upřímně, ten termín pro podání nabídky je hodně krátký, vzhledem k výše uvedeným požadavkům. Řekl bych, že je to udělané tak, aby se to nedalo stihnout a na zakázku pro někoho, kdo měl ty informace dlouho s předstihem a už to má zpracované. Na druhou stranu, praxe ukazuje, jak jsou tyto a jiné podobné projekty zoufale zbytečné. Tak ať nikdo zase vymyslí dokument rovnou do archívu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *